Drop Down Menu

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА

Наставник : Петковић Д. Дејан, Крстић Д. Дејан

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

Стицање знања из теорије макроскопских електромагнетних поља у линеарним изотропним и непокретним срединама и теорије квантних зрачења. Пружа неопходна знања за праћење предмета Заштита од електромагнетних зрачења.

Исход предмета

Поседовање теоријског знања о електромагнетним пољима и електромагнетном зрачењу као и вештина за процене њиховог утицаја на човека.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод: Електростатичко поље, вектор електричне индукције, трeћа Максвелова једначина. Магнетно поље, флукс магнетне индукције, четврта Максвелова једначина. Магнено поље у материји, генерализација Амперовог закона, струја диелектричног помераја, прва Максвелова једначина. Електромагнетна индукција, генерализација Фарадејевог закона, друга Максвелова јеначина. Стационарно електрично поље, једначина континуитета наелектрисања. Носиоци наелектрисања, Омов закон у локалном облику. Потпун систем једначина макроскопског електромагнетног поља у непокретним срединама.

Таласна једначина: Таласна једначина за потенцијале и брзина преношења електромагнетног поремећаја. Решавање таласне једначине, анализа решења, равански, цилиндрични и сферни таласи. Просто периодични електромагнетни таласи и Хелмхолцова једначина. Решавање Хелмхолтцове једначине. Особине електромагнетних таласа у диелектрицима, полупроводној, проводној и јонизованој средини. Рефлексија, трансмисија и апсорпција електромагнетних таласа.

Електромагнетно зрачење: Електрични дипол и електрична компонента електромагнетног таласа. Струјни елемент и магнетна компонента  електромагнетног таласа. Хертцов дипол и дипол као хармонијски осцилатор. Зоне зрачења, и карактеристика зрачења дипола.

Електромагнетни спектар и Квантно корпускуларна зрачења: НФ зрачење, РФ зрачење, ИЦ зрачење, Оптичко зрачење, УВ зрачење, јонизујућа зрачења. Таласно квантни закони зрачења, Квантно корпускуларна кретања у атому топлоно зрачење,  Оптичка зрачења, Закони топлотног зрачења, Енергија јонизације. Извори електромагнетног зрачења у радној средини, РФ зрачење, Ласерско зрачење, Закон радиоактивног распада, Радиоактивно зрачење, Дозиметрија јонизујућег зрачења.

Литература

  • Дејан М. Петковић, Дејан Д. Крстић, Владимир Б. Станковић: Електромагнетни таласи и зрачење (Електромагнетна зрачења – Изводи са предавања и вежби -  Свеска 5), Факултет заштите на раду, Ниш, 2008, ИСБН: 978-86-80261-89-8

  • Величковић Ј. Драган: Електромагнетна зрачења,  аутор,  Ниш, 1997, ЦИП ИД: 65749004

  • Derek Clements-Croome, Electromagnetic Environments and Health in Buildings, Spon press, 2003.

  • Поповић Ђ. Бранко, Зборник решених проблема из електромагнетике, Грађевинска књига, Београд, 1965.

CV НАСТАВНИКА

Петковић Д. Дејан

 

CV НАСТАВНИКА
Крстић Д. Дејан


 

ПИТАЊА ЗА ПРВИ
И ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПИТАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ
УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

ПИТАЊА ЗА ПРВИ И ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

 
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
АПРИЛ 2020