Drop Down Menu

ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ

 

Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду

Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија

Назив предмета: Пожари и експлозије

Наставник (Презиме, средње слово, име): Пешић Ј. Душица

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање теоријских знања о пожарима и експлозијама као физичко-хемијским појавама преношења масе и топлоте у одређеним условима њиховог развоја.

Исход предмета

Оспособљеност студената за идентификацију и процену ризика од пожара и експлозија и предузимање одговарајућих превентивних, репресивних и санационих мера заштите од пожара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни појмови и дефиниције процеса неконтролисаног сагоревања. Услови настајања пожара и експлозија. Сагоревање гасова, течности и чврстих запаљивих материја. Самозапаљивост. Класификација пожара (према месту настајања, према природи постојаности материјала при сагоревању, према фази развоја, према брзини ослобађања топлоте, према обиму и величини…). Основни параметри пожара који карактеришу његово штетно дејство на човека и материјална добра: пламен (димензије, емисиона својства, температуре итд.), топлотни ефекат од кога непосредно зависи температурни режим пожара, температуре (локална, у конвективној струји, средња просторна, ...) продукти сагоревања (продукција, особине, смањење видљивости, контрола итд.)

Експлозивно сагоревање. Врсте експлозија: физичке, нуклеарне, хемијске експлозије. Параметри експлозије (топлота, температура, притисак експлозије, запремина гасовитих продуката експлозије). Подела експлозивних материја (према агрегатном стању, према намени, према хемијском саставу...).

Заштита од пожара и експлозија (процеси и средства за гашење пожара, уређаји и апарати за гашење пожара, системи за гашење пожара, противексплозијска заштита...).

Практична настава:

Решавање рачунских задатака експлозивног сагоревања запаљивих гасова, пара и прашина у смеши са ваздухом. Температура експлозије. Притисак експлозије.

Литература

1. Д. Пешић, Пожари и експлозије (ауторизована предавања), Ниш, 2017.

2. Д. Јовановић, Д. Томановић,  Динамика пожара, стр. 252, Ниш, 2002

4. Д. Пешић, Д. Зигар. Пожари и експлозије (збирка задатака), стр. 131, Ниш, 2013

ДР ДУШИЦА ПЕШИЋ, РЕД.ПРОФ.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ И ДРУГОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
12.02.2020.

РЕЗУЛTАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020