Drop Down Menu

МАТЕМАТИКА 2

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: положен испит из предмета Математика 1

Циљ предмета:

Усвајање знања из математике, неопходних за савладавање садржаја стручних предмета на вишим годинама студија.

Исход предмета:

Савладавањем програмског садржаја студенти стичу вештину примене знања из математичке анализе, теорије поља и теорије диференцијалних једначина.

Садржај предмета:

Диференцијалне једначине првог и другог реда. Криволинијски интеграл. Вишеструки интеграли. Гринова формула. Теорија поља.

Литература:

  • Д.Михаиловић,Д.Ђ.Тошић: Елементи математичке анализе II, Научна књига, Београд,1983. (уџбеник)

  • П.М.Миличић,М.П.Ушћумлић: Збирка задатака из више математике II, Научна књига, Београд, 1988. (основна литература)

  • Д.С.Митриновић: Математика у облику методичке збирке задатака са решењима III, Грађевинска књига, Београд, 1978. (допунска литература)

  • Д.С.Митриновић, П.М.Васић: Диференцијалне једначине - зборник задатака и проблема, Научна књига, Београд,1990. (допунска литература)

  • B.M.Budak, S.V.Fomin: Multiple Integrals, Field Theory and Series, Mir Publishers, Moscow, 1973. (допунска литература)

Недељни фонд часова: предавања 2, вежбе 2

Предиспитне обавезе:  1. колоквијум 25 поена;   2. колоквијум 25 поена;  активност на настави 5 поена;  активност на вежбама 5 поена.  Предиспитним обавезама може се остварити највише 60 поена од могућих 100. Услов за излазак на испит је најмање 30 освојених поена.

Колоквијум траје 90 минута, а састоји се само од задатака, без теоријских питања. Минималан број поена за положен колоквијум не постоји, већ освојени поени улазе у укупан збир поена који је потребан за излазак на испит. То значи, на пример, да студент може на првом колоквијуму да има 20 поена, на другом 0 поена, на предавањима и вежбама 10 поена, што у збиру даје 30 поена, тј. студент има услов за излазак на испит.

У случају да студент нема услов за испит, или би желео да освоји више поена, може да полаже поново први или други, или оба колоквијума. По Правилнику о Основним и Мастер студијама ФЗНР, члан 21. (сајт факултета, под Прописи и правна акта),  поправни колоквијум могуће је полагати само по једанпут. Излазак на поправни колоквијум значи брисање дотадашњих поена. По истом Правилнику, поправни колоквијуми се одржавају након првог испитног рока, и немају право да их полажу они студенти који су у том року изашли на испит. Зато студент треба да процени да ли са нпр. 30, 31 или 32  ... поена да у том првом року полаже испит,  јер неће имати право на поправни колоквијум.

Испит се састоји од 3 задатка (8+8+9=25 поенa) и 3 теоријска питања (5+5+5=15 поена) и траје 150 минута. Како је за положен испит потребно најмање 51 поен (оцена 6), теоријска питања се неће бодовати ако студент на основу задатака и предиспитних обавеза нема бар 36 поена (36+15=51). У случају да студент само на основу предиспитних обавеза има 51-60 поена (оцена 6), а не жели да полаже испит јер је задовољан том оценом, ипак мора да са пријавом изађе на испит, да би оцена могла да му буде уписана. У супротном, сматра се да ће студент полагати испит у неком од следећих рокова.

Консултације са предметним наставником и асистентима одржавају се према распореду који је истакнут на вратима кабинета 208 и 209 и на сајту факултета.

Садржај предмета и потребна литература такође се могу наћи на сајту факултета

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

CV НАСТАВНИКА
др Мирјана Виденовић, ванр.проф. 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

КРИВОЛИНИЈСКИ
ИНТЕГРАЛ ДРУГО РЕДА

 

ГРИНОВА ФОРМУЛА
У РАВНИ

 

ДВОСТРУКИ ИНТЕГРАЛ

 

 

 

   

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 202
1