Drop Down Menu

ПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

На захтев студената, а у договору предметног наставника са продеканом за наставу,
часови вежби из предмета ПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕ
предвиђени распоредом за петак 31.12.2021. године
у термину од 12.15-14.00, биће одржани
у среду 29.12.2021. године у термину од 18.15-20.00.

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов : нема

Циљ предмета:

Овладавање елементарним теоријским знањима из области правних основа и права заштите, као и позитивно-правним решењима из ове области. Истовремено, упознавање са концептом уређивања ове материје на новим теоријским и формално-правним основама.

Исход предмета: Оспособљавање студената за разумевање функционисања заштите на правним основама и овладавање знањима из правне регулативе која регулише ову област ради примене у пракси после завршеног факултета, при чему се акценат ставља на разумевање усвојених знања и њихову примену у пракси и свакодневном животу.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Предмет се састоји из три целине које су међусобно повезане и проистичу, тј. настављају се једна на другу. Први део обухвата општа питања правних основа заштите на раду, заштите животне средине, заштите од пожара, заштите у ванредним ситуацијама и управљања комуналним системом, основне категорије и институте који су од значаја за ове области. Други део обухвата међународне и националне правне изворе из области заштите, а трећи део односи се на безбедност и здравље на раду и правне акте који регулишу ову материју. У сваком делу се изучавају теоријски и позитивно-правни  аспекти ових питања.

Практична настава

Дубља разрада материје која се изучава на предавањима кроз презентације, анализу прописа, посете релевантним институцијама, одбрану семинарских радова

Литература:

  • Кулић Живко, Радно право, Нови Сад, Привредна академија, 2008.

  • Јовановић Предраг, Радно право, Београд, Службени гласник, 2003.

  • Шундерић Боривоје, Право Међународне организације рада, Београд, Правни факултет, 2001.

  • Тодић Драгољуб, Заштита животне средине у међународном и унутрашњем праву, Београд, Управа за заштиту животне средине, 2001.

  • Тодић Драгољуб, Савремена политика и право животне средине, Београд, Мегатренд универзитет, 2002.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
 ПРЕДМЕТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ
 СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

ИСПИТНА ПИТАЊА СА СМАЊЕЊЕМ ГРАДИВА

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

СЕМИНАРСКИ РАДОВИ
ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА
ЗА СЕМИНАРСКИ РАД И АНАЛИЗУ

СЕМИНАРСКИ РАДОВИ
ТЕМЕ

АНАЛИЗА ТЕМЕ

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ON-LINE  НАСТАВЕ

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 ДРУШТВЕНЕ НОРМЕ,ПРАВНИ АКТ

ЕУ,СЕ

НАЦИНАЛНИ ПРАВНИ ИЗВОРИ У ОБЛАСТИ ЗЖС

УН, МОР

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ЗАКОН О РАДУ

 

 

 

 


 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА