Drop Down Menu

РИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о опасним материјама и мерама безбедности и заштите при њиховој производњи, превозу, складиштењу и коришћењу.

Исход предмета

Оспособљеност студената за идентификацију и процену ризика од опасних материја и предузимање одговарајућих превентивних, репресивних и санационих мера заштите при њиховој производњи, транспорту, складиштењу и употреби.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам опасних материја. Нормативно уређење. Особине опасних материја: експлозивност, запаљивост, самозапаљивост, токсичност, радиоактивност, оксидирајуће и нагризујуће деловање. Класе опасних материја (експлозивне материје, компримовани и течни гасови, запаљиве течности, запаљиве чврсте материје, оксидирајуће, отровне, радиоактивне, корозивне материје...). Ризик од опасних материја. Врсте удеса са опасним материјама. Дејство опасних материја на човека и животну средину. Идентификација и означавање опасних материја. Производња, паковање, складиштење, руковање са опасним материјама. Превоз и испуњеност услова за превоз опасних материја. Мере заштите у случају удеса.

 

Практична настава:

Аудио-визуелне и рачунске вежбе које прате теоријску наставу, презентација и одбрана семинарских радова.

Литература

1. Душица Пешић: Ризик од опасних материја  (ауторизована предавања)

2. Анђелковић Бранислав: Приручник за обуку лица при превозу опасних материја у друмском саобраћају према АДР-у, Југозаштита, Београд, 2005., стр 123

ДР ДУШИЦА ПЕШИЋ, РЕД.ПРОФ.

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊА
7 - 8

 

ПРЕДАВАЊА
5 - 6

 

ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ

 

ГАСОВИ

 

ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ

 

ПРЕДАВАЊА
1 - 2

 

ПРЕДАВАЊА
3 - 4

1. ОДБРАНА ПРОЈЕКТНИХ И СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

 

2. ВЕЖБЕ - РИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

 

3. ЗАДАЦИ СА ПОЗИТИВНИМ БИЛАНСОМ КИСЕОНИКА

 

4. САСТАВ ПРОДУКАТА ЕКСПЛОЗИЈЕ

 

5. ЗАДАЦИ СА НЕГАТИВНИМ БИЛАНСОМ КИСЕОНИКА

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2022