Drop Down Menu

ТЕРМОДИНАМИКА СА ТЕРМОТЕХНИКОМ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти овладају основним појмовима и принципима термодинамике и термотехнике,  упознају са могућностима и ограничењима при трансформацији топлотне енргије.  У делу термотехнике студенти треба да овладају знањима из области преноса топлоте и оспособе за основне прорачуне апарата и уређаја.

Исход предмета: Студенти стичу знања на основу којих могу постављати масене и енергетске билансе за топлотне апарате и процесе који се одвијају у њима. Студенти су оспособљени да одреде термодинамичке величине стања идеалног гаса и реалних флуида и да користе прорачуне везане за простирање топлоте.

Садржај предмета: Теоријска настава: Увод. Термодинамички систем и околина. Радно телао. Величине стања. Равнотежа, промена стања, процес.Нулти принцип термодинамике. Основна једначина стања за идеалан гас. Корекције за реалан гас. Закон конзервације енергије. Појам енергије. Унутрашња енергија. Енталпија. Топлотни капацитет. Мајерова једначина. Први принцип термодинамике за затворени и отворени термодинамички систем. Радни (п, в) дијаграм и промене стања у њему. Други принцип термодинамике. Дефиниције. Појам ентропије. Повратни, неповратни и немогући процеси. Математички израз другог принципа термодинамике. Топлотни (Т, с) дијаграм и промене стања у њему. Промена ентропија идеалних гасова. Ентропија и генерација ентропије при размени топлоте, материје и рада. Деснокретни и левокретни кружни циклуси. Први и други принцип термодинамике за кружни циклус. Идеалан Карноов циклус. Термодинамички циклуси. Термодинамички степен искоришћења. - Максималан рад. Енергија, ексергија и анергија. Примена концепта ексергије: ексергетски губици и ексергетска ефикасност. Сенкијев дијаграм. Грасманов дијаграм. Трећи принцип термодинамике. Реални гасови и паре. Термодинамички циклуси са реалним гасовима. Ранкин-Клаузијусов циклус. Простирање топлоте. Простирање топлоте провођењем. Конвективно простирање топлоте. Слободна и принудна конвекција. Коефицијент прелаза топлоте. Термички критеријуми сличности. Пролаз топлоте. Простирање топлоте зрачењем. Основни закони зрачења топлоте. Размењивачи топлоте са паралелним, супротним и унакрсним током, прорачун крајњих температура, прорачун грејне површине размењивача. Основе сагоревања.

Практична настава: Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима.

Препоручена литература:

1. Љ. Живковић, М Раос, Термопостројења – збирка задатака

2. Радојковић Н., Илић Г., Вукић М., Збирка задатака из термодинамике, Машински факултет Универзитета у Нишу, 2007.

3. Малић Д., Термодинамика и термотехника, Грађевинска књига Београд, 1972.

4. Леипертз А., Енгинееринг Тхермодyнамицс, ЕСYТЕЦ Енергие – унд Сyстемтецхник ГмбХ, Ерланген, 2000.

СПИСАК ПИТАЊА
ЗА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊЕ
19-05-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
12-05-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
05-05-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
28-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
21-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
14-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
07-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
31-03-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
24-03-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
17-03-2020
2 часа

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК


ВЕЖБЕ
14.05.2020. И 18.05.2020.

 

ВЕЖБЕ
07.05.2020. И 11.05.2020.

 

ВЕЖБЕ
30.04.2020. И 04.05.2020.

 

ВЕЖБЕ
22.0
4.2020. И 27.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
16.0
4.2020. И 20.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
09.04.2020. И 13.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
02.04.2020. И 06.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
26.03.2020. И 31.03.2020.

 

ВЕЖБЕ
19.03.2020. И 23.03.2020.

 

ВЕЖБЕ
16.03.2020.

 

 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУЛ 2022
КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ

 

 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУЛ 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

Генерација студената која је први пут слушала предмет у пролећном семестру 2020., након положеног писаног дела испита може одлагати полагање усменог дела испита закључно са јунским испитним роком 2021. године. Након јунског рока 2021. године студенти поново полажу писани део испита.

Студенти који су одлагали полагање усменог дела испита из предемета Термодинамика са термотехником (старије генерације) у обавези су да одложени усмени део испита реализују до краја текуће школске године 2019/2020.
Након истека рокова у текућој школској години, студенти поново полажу писани део испита.