Drop Down Menu

ТЕРМОДИНАМИКА СА ТЕРМОТЕХНИКОМ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Генерација студената која је први пут слушала предмет у пролећном семестру 2020., након положеног писаног дела испита може одлагати полагање усменог дела испита закључно са јунским испитним роком 2021. године. Након јунског рока 2021. године студенти поново полажу писани део испита.

Студенти који су одлагали полагање усменог дела испита из предемета Термодинамика са термотехником (старије генерације) у обавези су да одложени усмени део испита реализују до краја текуће школске године.
Након истека рокова у текућој школској години, студенти поново полажу писани део испита.

 

Услови полагања предемта у јунском испитном року 2020.

Поштоване колеге студенти,

Сви студенти који су први пут слушали предмет Термодинамика са термотехником у 2019/2020. години (за старије генерације то већ важи) полажу директним изласком на испит. Услов за излазак на испит је урађен и послат пројектни задатак (до 05.06.2020. године, налази се на презентацији предмета). Писани део испита садржи 3 рачунска задатка (оријентација за рачунске задатке је Збирка задатака - 1. Задатак - од почетка до I принципа термодинамике; 2. Задатак - I и II принцип термодинамике; 3. Задатак – пренос топлоте и размењивачи топлоте).

Полагање писаног и усменог дела из предмета Термодинамика са термотехником обавиће се истовремено у термину писаног дела испита, према распореду који ће бити истакнут на сајту Факултета.

Сви студенти који полажу испит (заједно, они који полажу писани део и они који су одложили усмени део испита), приступају полагању према истакнутим обавештењима о времену и месту полагања (број сале или учионице).

Студенти који раде писани део испита, након завршетка израде писаног дела испита, предају задатке, остају на својим местима, добијају бланкете за усмени (сарџе до 15 кратких питања на које треба дати кратке, јасне и прецизне одговоре, скицирати дијаграме, нацртати слике итд.) и настављају израду усменог дела испита у трајању од 45 минута, а затим напуштају просторију.

Студенти који су одложили усмени део испита из ранијих рокова, долазе на усмени део испита у термину писаног дела испита према истакнутим обавештењима о месту полагања (број сале или учионице) добијају бланкете за усмени (сарџи до 15 кратких питања на које треба дати кратке и јасне одговоре, скицирати дијаграме, нацртати слике итд), раде усмени део испита у трајању од 45 минута, а затим напуштају просторију.


Предметни наставник

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти овладају основним појмовима и принципима термодинамике и термотехнике,  упознају са могућностима и ограничењима при трансформацији топлотне енргије.  У делу термотехнике студенти треба да овладају знањима из области преноса топлоте и оспособе за основне прорачуне апарата и уређаја.

Исход предмета: Студенти стичу знања на основу којих могу постављати масене и енергетске билансе за топлотне апарате и процесе који се одвијају у њима. Студенти су оспособљени да одреде термодинамичке величине стања идеалног гаса и реалних флуида и да користе прорачуне везане за простирање топлоте.

Садржај предмета: Теоријска настава: Увод. Термодинамички систем и околина. Радно телао. Величине стања. Равнотежа, промена стања, процес.Нулти принцип термодинамике. Основна једначина стања за идеалан гас. Корекције за реалан гас. Закон конзервације енергије. Појам енергије. Унутрашња енергија. Енталпија. Топлотни капацитет. Мајерова једначина. Први принцип термодинамике за затворени и отворени термодинамички систем. Радни (п, в) дијаграм и промене стања у њему. Други принцип термодинамике. Дефиниције. Појам ентропије. Повратни, неповратни и немогући процеси. Математички израз другог принципа термодинамике. Топлотни (Т, с) дијаграм и промене стања у њему. Промена ентропија идеалних гасова. Ентропија и генерација ентропије при размени топлоте, материје и рада. Деснокретни и левокретни кружни циклуси. Први и други принцип термодинамике за кружни циклус. Идеалан Карноов циклус. Термодинамички циклуси. Термодинамички степен искоришћења. - Максималан рад. Енергија, ексергија и анергија. Примена концепта ексергије: ексергетски губици и ексергетска ефикасност. Сенкијев дијаграм. Грасманов дијаграм. Трећи принцип термодинамике. Реални гасови и паре. Термодинамички циклуси са реалним гасовима. Ранкин-Клаузијусов циклус. Простирање топлоте. Простирање топлоте провођењем. Конвективно простирање топлоте. Слободна и принудна конвекција. Коефицијент прелаза топлоте. Термички критеријуми сличности. Пролаз топлоте. Простирање топлоте зрачењем. Основни закони зрачења топлоте. Размењивачи топлоте са паралелним, супротним и унакрсним током, прорачун крајњих температура, прорачун грејне површине размењивача. Основе сагоревања.

Практична настава: Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима.

Препоручена литература:

1. Љ. Живковић, М Раос, Термопостројења – збирка задатака

2. Радојковић Н., Илић Г., Вукић М., Збирка задатака из термодинамике, Машински факултет Универзитета у Нишу, 2007.

3. Малић Д., Термодинамика и термотехника, Грађевинска књига Београд, 1972.

4. Леипертз А., Енгинееринг Тхермодyнамицс, ЕСYТЕЦ Енергие – унд Сyстемтецхник ГмбХ, Ерланген, 2000.

Обавештавају се студенти ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТЕ године који слушају предмет: “ТЕРМОДИНАМИКА СА ТЕРМОТЕХНИКОМ”, да имају право изласка директно на писмени део испита, без излажења на колоквијуме. Писмени део испита садржаће 3 задатка:

Задатак (једначина стања, смеша идеалних гасова,
- специфична топлота, унутрашња енергија)

Задатак (ПРВИ и ДРУГИ принцип термодинамике)

Задатак (пренос топлоте и размењивачи топлоте)

Услов за излазак на писмени део испита је оверен пројектни задатак.

Студенти који имају услов (више од 30 поена) из предмета “Термоенергетски процеси” на писменом делу испита полажу само 2. задатак. Студенти ДРУГЕ године поступају према ранијем обавештењу о полагању колоквијума

СПИСАК ПИТАЊА
ЗА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊЕ
19-05-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
12-05-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
05-05-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
28-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
21-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
14-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
07-04-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
31-03-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
24-03-2020

 

ПРЕДАВАЊЕ
17-03-2020
2 часа

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК


РОК ЗА СЛАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЈЕ  05-06-2020.


ВЕЖБЕ
14.05.2020. И 18.05.2020.

 

ВЕЖБЕ
07.05.2020. И 11.05.2020.

 

ВЕЖБЕ
30.04.2020. И 04.05.2020.

 

ВЕЖБЕ
22.0
4.2020. И 27.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
16.0
4.2020. И 20.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
09.04.2020. И 13.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
02.04.2020. И 06.04.2020.

 

ВЕЖБЕ
26.03.2020. И 31.03.2020.

 

ВЕЖБЕ
19.03.2020. И 23.03.2020.

 

ВЕЖБЕ
16.03.2020.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020