Drop Down Menu

МАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА У ЗАШТИТИ

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов:  -

Циљ предмета

Усвајање елементарних знања из Теорије вероватноће. Усвајање знања из Математичке статистике, неопходних за савладавање садржаја стручних предмета на вишим годинама студија.

Исход предмета

Оспособљеност студената за примену статистичких метода у пракси, како би самостално решавали неке конкретне проблеме, специјално у вези заштите радне и животне средине.

Садржај предмета

Основни елементи Теорије вероватноће (алгебра догађаја, вероватноћа, независност, формула тоталне вероватноће и Бајесова формула). Случајна променљива. Вишедимензионална случајна променљива. Независне случајне променљиве. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Важније расподеле случајних променљивих (биномна расподела, Пуасонова расподела, униформна расподела, нормална расподела, Студентова расподела и χ2 расподела). Елементи математичке статистике (популација, обележје и расподела обележја). Центри груписања и параметри варијабилитета. Узорак. Тачкасте и интервалне оцене параметара обележја. Тестирање статистичких хипотеза. Регресија и корелација.

Литература

  • Б.Поповић, М.Ристић: Статистика у психологији, Мрљеш, Београд, 2001. (уџбеник)

  • Б.Поповић, Б.Благојевић: Математичка статистика са применама у хидротехници, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, Просвета, 1997. (уџбеник)

  • М.Ристић, Б.Поповић, М.Ђорђевић: Статистика за студенте географије, ПМФ, Ниш, 2006. (уџбеник)

  • В.Станишић, В.Ранчић: Практикум и репетиторијум. Статистичке методологије за медицинаре са задацима за вежбање, Ниш, 1996. (помоћни уџбеник)

  • В.Алексић, М.Станковић: Елементи теорије вероватноће и математичке статистике (материјал за припрему испита из предмета “Обрада и анализа података“, Ниш, 2012.

ОЦЕЊИВАЊЕ

Недељни фонд часова: предавања 2, вежбе 2

Предиспитне обавезе:  колоквијум 30 поена;   пројектни задатак 20 поена;  активност на настави 5 поена;  активност на вежбама 5 поена.  Предиспитним обавезама може се остварити највише 60 поена од могућих 100. Услов за излазак на испит је најмање 30 освојених поена.

Колоквијум траје 90 минута, а састоји се само од задатака, без теоријских питања. Минималан број поена за положен колоквијум не постоји, већ освојени поени улазе у укупан збир поена који је потребан за излазак на испит. То значи, на пример, да студент може на колоквијуму да има 10 поена, на пројектном задатку 10 поена, на предавањима и вежбама 10 поена, што у збиру даје 30 поена, тј. студент има услов за излазак на испит.

У случају да студент нема услов за испит, или би желео да освоји више поена, може да поново полаже колоквијум. По Правилнику о Основним и Мастер студијама ФЗНР, члан 21. (сајт факултета, под Прописи и правна акта),  поправни колоквијум могуће је полагати само једанпут. Излазак на поправни колоквијум значи брисање дотадашњих поена. По истом Правилнику, поправни колоквијум се одржава након првог испитног рока, и немају право да га полажу они студенти који су у том року изашли на испит. Зато студент треба да процени да ли са нпр. 30, 31 или 32  ... поена да у том првом року полаже испит,  јер неће имати право на поправни колоквијум.

Испит се састоји од 3 задатка (укупно 25 поенa) и 3 теоријска питања (5+5+5=15 поена) и траје 150 минута. Како је за положен испит потребно најмање 51 поен (оцена 6), теоријска питања се неће бодовати ако студент на основу задатака и предиспитних обавеза нема бар 36 поена (36+15=51). У случају да студент само на основу предиспитних обавеза има 51-60 поена (оцена 6), а не жели да полаже испит јер је задовољан том оценом, ипак мора да са пријавом изађе на испит, да би оцена могла да му буде уписана. У супротном, сматра се да ће студент полагати испит у неком од следећих рокова.

Консултације са предметним наставником и асистентима одржавају се према распореду који је истакнут на вратима кабинета 208 и 209 и на сајту факултета.

Садржај предмета и потребна литература такође се могу наћи на сајту факултета

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

CV НАСТАВНИКА
др Мирјана Виденовић, ванр.проф. 

 

 


МАТЕРИЈАЛИ
 

СТАТИСТИЧКЕ ФОРМУЛЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

БИНОМНА РАСПОДЕЛА

 

ДИСКРЕТНА СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА

 

ВЕРОВАТНОЋА - ДЕО 2

 

ВЕРОВАТНОЋА - ДЕО 1

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН
- 2022