Drop Down Menu

ТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Упознавање и разумевање основних теоријских питања и проблема образовања и организације образовног рада за заштиту радне и животне средине који чине претпоставку за бављење процесима образовања, обуке, оспособљавања и усавршавања у овој области.

Исход предмета

Оспособљеност за организацију образовно-информативног рада за заштиту радне и животне средине. Знања и способности за креирање програма, реализацију и евалуацију образовних активности. Компетенције за развој планова, стратегија и облика образовања за заштиту радне и животне средине у контексту концепције доживотног образовања и стратегије одрживог развоја.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појмовне и теоријске основе образовања и васпитања; Образовање и/за одрживи развој; Образовање, васпитање и информисање за заштиту радне и животне средине; Педагошко-андрагошке и психолошке основе процеса образовања и учења за заштиту; Принципи наставно-образовног рада, Планирање и програмирање образовања за заштиту; Организација образовања за заштиту; Методика образовања за заштиту; Наставна технологија у образовању за заштиту; Основи докимологије у образовању за заштиту; Квалитет у образовању за заштиту; Наставно-инструктивни кадар у образовању за заштиту.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разматрање актуелних питања и проблема образовања и обуке за заштиту у радној и животној средини. Практични радови: израда аналитичко-снимачке листе, креирање и израда планова и програма образовања и оспособљавања за заштиту, израда припреме за извођење образовне теме (јединице). Посете организацијама – ''образовни дан''- сусрет теорије и праксе

Литература

ОСНОВНА-УЏБЕНИК:

  • Николић, В. (2012).Теорија и организација образовања за заштиту, Ниш: Факултет заштите на раду

ШИРА ЛИТЕРАТУРА:

  • Николић, В. (2011). Образовање и одрживи развој,  у: Путоказ ка одрживом развоју, национална стратегија одрживог развоја, Кабинет потпреседника Владе за европске интеграције, Министарство за науку и технолошки развој, Београд, 2011 стр.120-148     

  • Николић, В. (2003). Образовање и заштита животне средине, Београд: Задужбина Андрејевић.

  • Николић, В. (2005). Образовање за заштиту у радној и животној средини у Србији-пракса и развој, Зборник радова, Ниш: Факултет заштите на раду. стр.21-32. 

  • Николић, В., Јовановић, Ј. (2005). Концепцијски приступ систему образовања за безбедност и заштиту здравља на раду, Београд:  Свет рада, Еко-центар. Вол.2., Број 4, стр.813-822.

  • Николић, В. (2010). Образовање и одрживи развој из дискурса сарадње школског и привредног сектора, Васпитање и образовање, – Часопис за педагошку теорију и праксу, Подгорица, бр.1. стр.45-58

Методе извођења наставе: Метода предавања, презентације, практичних радова, разговора и дискусије, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе:  активност у току предавања - 10 ПОЕНА, практични радови - 20 ПОЕНА, усмени испит  - 40 ПОЕНА, колоквијуми 2х15 ПОЕНА.

CV НАСТАВНИКА


 

ПРИМЕР
ПОПУЊАВАЊА ИНДЕКСА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА
 ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

ПРАКТИЧНИ РАДОВИ
 

РЕЗУЛТАТИ 
ИСПИТА
05.05.2021.

 

РЕЗУЛТАТИ 
ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ
2020-2021