Drop Down Menu

ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о хемијским параметрима радне и животне средине, о њиховом смислу и функcијама, као и вештина за компаративну анализу хемијских параметара и резултатата хемијске анализе и за закључивање о степену хемијске загађености радне или животне средине.

Исход предмета

Оспособљеност студената за утврђивање степена загађености радне и животне средине на основу упоређивања резултата хемијских анализа и стандардних вредности хемијских параметара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Међународни систем јединица и величина хемијске величине и јединице, физичкохемијске величине и јединице, биохемијске величине и јединице. Појам хемијских параметара радне и животне средине. Класификација хемијских параметара на основу врсте штетности – токсични параметри, параметри у области пожара и експлозија (параметри запаљивости, паљења, горења, самопаљења, тињања, експлозија), оксидоредукциони, радиоактивни и остали параметри. Извори хемијског загађења у радној и животној средини. Хемијски параметри радне средине. Хемијски параметри животне средине (параметри вода, ваздуха, земљишта, хране). Стандарди и препоруке дозвољених вредности хемијских параметара. Дијагностика стања радне и животне средине.

Практична настава: Рачунске вежбе: Методе мерења; Рачунање са величинама и јединицама;

Квантитативни састав смеша; квантитативни однос хемијских параметара.

Лабораторијске вежбе: одређивање концентрација супстанци у ваздуху, води и земњишту као и хемијских параметара.

Семинарски радови: Утврђивање потенцијално загађених сфера животне средине

Литература

1. Поповић Д.: Хемијски параметри радне и животне средине, извод са предавања, Факултет заштите на раду, Ниш 2008.

2. Поповић Д., Ђорђевић A.: Практикум хемијских параметара радне и животне средине (практикум у припреми)

ИСПИТНА ПИТАЊА

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУЛ 2022
ЗНР И ЗЖС