Drop Down Menu

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о основним појмовима и законима у електротехници.

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање појава, принципа и законитости у електротехници.

Студенти који успешно савладају градиво на предмету биће оспособљени за даље праћење наставе из ужестручних предмета на студијама.

Садржај предмета

Теоријска настава: Електростатика: Наелектрисавање. Кулонов закон, електрично поље. Гаусов закон. Рад, електрични скалар потенцијал. Лапласова и Пуасонова једеначина. Капацитивност и кондензатори. Дипол и мултиполи. Теорема ликова. Проводници и диелектрици. Vектор електричне индукције, гранични услови. Поларизација диелектрика. Везана наелектрисања. Енергија електростатичког поља. Принцип елиминације статичког наелектрисања.

Стационарно електрично поље и једносмерна струја: Носиоци наелектрисања,. Јачина и густина струје. Једначина континуитета наелектрисања и први Кирхофов закон. Отпорност и отпорници. Омов, Џулов и други Кирхофов закон. Кондензатор у колу једносмерне струје. Генератори. Пренос максималне снаге. Теореме и методи за решавање електричних кола. Дуалност електростатичког и стационарног електричног поља. Отпор распростирања и принцип уземљивача.

Електромагнетизам: Лоренцова сила. Магнетна индукција. Холов ефекат. Магнетно поље стационарних струја. Кретање честице у електромагнетном пољу. Амперов закон. Магнетни вектор потенцијал. Кружна струјна контура, соленоид, торус. Магнећење материје. Гранични услови. Подела материјала и хистерезис. Појам магнетних псеудо маса и магнетни полови. Генералисани Амперов закон. Електромагнетна индукција и Фарадејев закон. Енергија магнетног поља. Индуктивност и коефицијенти индукције. Међусобна индуктивност и појам спрегнутих кола. Електричне осцилације. Појам генератора једносмерне и наизменичне струје. Трансформатор. Променљиво електромагнетно поље. Површински ефекат

Временски променљиве струје: Простопериодичне струје, комплексни домен и импеданса. Резонантна и антирезонатна кола. Решавање једноставних електричних кола у временском и коплексном домену.

CV НАСТАВНИКА
Крстић Д. Дејан


 

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
ЗА ЈЕДНОСМЕРНЕ И НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ

 

ПИТАЊА
ИЗ ЈЕДНОСМЕРНИХ СТРУЈА

 

ПИТАЊА
ИЗ НАИЗМЕНИЧНИХ СТРУЈА

 

ПИТАЊА
ИЗ ЕЛЕКТРОСТАТИКЕ

 

ПИТАЊА
ИЗ МАГНЕТИЗМА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ

 

EЛЕКТРОСТАТИЧКИ ФИЛТЕРИ

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ И ЗРАЧЕЊЕ

 

EЛЕКТРОСТАТИКА

 

СТАЦИОНАРНО ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ И ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА

 

 ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА

 

НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

   

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ОКТОБАР 3 - 2021