Drop Down Menu

ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТА

Предиспитне консултације из предмета Технолошки системи и заштита
одржаће се у среду 13.07.2022. године у 9 часова у сали 215.

 Предметни наставник,
проф. др Иван Крстић

Студијски програм/студијски програми: Заштита на раду

Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија

Назив предмета: Технолошки системи и заштита

Наставник: Крстић М. Иван

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

 

Циљ предмета

Стицање основних знања о технолошким системима у циљу смањења ризика утицаја на радну и животну средину, одређивањем критичних места с обзиром на минимизацију отпадних материја и ослобођене енергије, односно спречавања деградације и угрожавања радне и животне средине.

 

Исход предмета

Стицање знања за разумевање, контролу и праћење функционисања технолошких система са аспекта заштите радне и животне средине.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Системи и технолошки системи. Појам, карактеристике и класификација система. Појам технологије и технолошких система. Подела и структуирање технолошких система (технолошки процеси, средства за рад, предмети рада, енергија, информације и људски рад као улазни елемент технолошких система). Масени биланс технолошких система. Енергетски биланс технолошких система. Ексергетски биланс технолошких система. Механичке операције. Појам и физичка својства флуида. Једначина континуитета. Бернулијева једначина. Мешање. Уситњавање. Просејавање. Пресовање. Таложење. Филтрација. Центрифугирање. Транспорт чврсте материје. Топлотне операције. Основни параметри помоћу којих се описује механизам преноса топлоте. Механизми преноса топлоте - кондукција, конвекција, зрачење. Размењивачи топлоте. Укувачи. Дифузионе операције. Пренос масе - појам и начини. Дестилација. Ректификација. Апсорпција. Адсорпција. Екстракција. Сушење. Избор улазних и излазних елемената технолошког процеса од значаја за заштиту радне и животне средине. Избор шеме технолошког процеса. Избор технолошке опреме. Избор сировина и помоћних материјала. Избор енергије. Избор локације на којој се одвија технолошки процес. Избор хемијских реакција у производним технолошким системима - оксидација и редукција, горење, неутрализација, хидролиза, електролиза, естерификација, нитровање, халогеновање, сулфоновање, хидрогенизација, алкиловање, полимеризација, ферментација и др. Технолошки системи као извори загађења животне средине. Безбедност и здравље на раду у технолошким системима. Заштита од пожара у технолошким системима. Интегрисани систем заштите у технолошким системима.

Практична настава: Практична настава се реализује у окиру вежби, које сукцесивно прате наставу, на којима се анализирају практични примери интегрисаног система заштите у технолошким системима. У оквиру вежби врши се израда семинарских радова на задату тему из области интегрисаног система заштите у технолошким системима, њихова презентација и одбрана. Подстиче се студијски истраживачки рад реализован у Лабораторији за ризик технолошких система и индустријској пракси.

 

Литература

1. Крстић И., Анђелковић Б., Технолошки системи и заштита, Факултет заштите на раду у Нишу, Извод са предавања, 2013.

2. Анђелковић Б., Крстић И., Технолошки процеси и животна средина, Факултет заштите на раду у Нишу, 2002.

3. Цвијовић С., Бошковић Н., Пјановић Р., Механичке операције, Академска мисао, Београд, 2007.

4. Цвијовић С., Бошковић Н., Пјановић Р., Топлотне операције, Академска мисао, Београд, 2007.

5. Цвијовић С., Бошковић Н., Пјановић Р., Дифузионе операције, Академска мисао, Београд, 2007

ИСПИТНА ПИТАЊА

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

   

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА
27.08.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА