Drop Down Menu

ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ

 

Статус: обавезни

Година: I

Семестар: II

Број ЕСПБ бодова: 5

Предуслови за упис предмета: -

Начин провере знања: колоквијуми

Начин полагања испита: усмено

Циљ предмета: Стицање неопходних знања о пословном систему, трошковима пословања, трошковима заштите и релацијама између трошкова заштите и квалитета пословања.

Оквирни садржај предмета: Делатности. Производња. Пословање. Средства. Фондови. Трошкови. Економски принципи. Резултати. Финансијски план. Интерни ефекти. Екстерни ефекти. Дисекономија. Заштита и трошкови: Директни и индиректни трошкови заштите. Праћење и извештавање. Прикупљање података. Системи за управљање трошковима. Анализа трошкова заштите. Заштита као економска категорија. Непосредне последице неповољних услова рада - повреде на раду, повреде на раду са смртним исходом, професионалне болести, болести рада и инвалидност. Економске последице неповољних услова рада - губици и издаци. Непосредне последице пожара и експлозија - повреде, смртне повреде и инвалидност. Економске последице пожара и експлозија - директна и индиректна штета. Непосредне последице загађивања животне средине - обољења и смртни исходи. Економске последице загађивања животне средине - непосредна и посредна штета. Инвестиције у заштиту. Економски ефекти улагања у заштиту и њихов утицај на квалитет пословања. Примери добре праксе.

Исход учења: Оспособљеност студената за процену економских последица у радној и животној средини, за сагледавање економских ефеката улагања у заштиту и за вођење пројеката унапређивања заштите радне и животне средине на основу трошкова заштите.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

РЕДУКОВАНА ИСПИТНА ПИТАЊА И НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА
У 2020. ГОДИНИ

 

Предметни наставник:
др Горица Бошковић, редовни професор
 

e-mail: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
 


Предметни сарадник:
Ана Стојковић
 

e-mail: ana.stojkovic@znrfak.ni.ac.rs

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ДЕСЕТА НЕДЕЉА

 

ДЕВЕТА НЕДЕЉА

 

ОСМА НЕДЕЉА

 

СЕДМА НЕДЕЉА

 

ШЕСТА НЕДЕЉА

 

ПЕТА НЕДЕЉА

 

ЧЕТВРТА НЕДЕЉА

 

ТРЕЋА НЕДЕЉА

 

ДРУГА НЕДЕЉА

 

ПРВА НЕДЕЉА

 

ПЕТИ ТЕСТ
ЗА САМОСТАЛНУ
ПРОВЕРУ ЗНАЊА

 

ЧЕТВРТИ ТЕСТ
ЗА САМОСТАЛНУ
ПРОВЕРУ ЗНАЊА

 

ТРЕЋИ ТЕСТ
ЗА САМОСТАЛНУ
ПРОВЕРУ ЗНАЊА

 

ДРУГИ ТЕСТ
ЗА САМОСТАЛНУ
ПРОВЕРУ ЗНАЊА

 

ПРВИ ТЕСТ
ЗА САМОСТАЛНУ
ПРОВЕРУ ЗНАЊА

 

ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА

 

ДЕСЕТА НЕДЕЉА

 

ДЕВЕТА НЕДЕЉА

 

ОСМА НЕДЕЉА

 

СЕДМА  НЕДЕЉА

 

ШЕСТА НЕДЕЉА

 

ПЕТА НЕДЕЉА

 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020