Drop Down Menu

ОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ
 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета

Усвајање  знања о основним елементима, карактеристикама и процесима система радне и животне средине, принци-пима заштите и системима заштите на раду, заштите од пожара, заштите животне средине и заштите у ванредним ситуацијама.

Исход предмета

Знања о организовању и међусобним интеракцијама и интеракцијским ефектима организационих и природних система и о системима заштите у области радне и животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Системски приступ у проучавању радне и животне средине. Карактеристике система - структура, стање, процеси, понашање. Интерне и екстерне везе система – анализа применом закона о одржању масе, енергије, информације. Систем животне средине, пословни систем, технолошки систем, систем радне средине (елементи, карактеристике, процеси, интеракције). Човек у систему радне и животне средине. Деградација система. Основни принципи заштите. Систем заштите на раду. Систем заштите од пожара. Систем заштите животне средине. Систем заштите у ванредним ситуацијама.

Практична настава:

Семинарски: израда и презентација семинарског рада према изабраној теми

Литература

  • Анђелковић Б, (1996.)., Безбедност и заштита на раду, У Медицина рада, Главни и одговорни уредник: Милован Видаковић, Институт "Карајовић"  Београд, Медицински факултет у Београду, Београд,

  • Анђелковић, Б., (2010.).,  Основи система заштите,  Факултет yастите на раду у Нишу  Ниш, uстр,256.

Станковић, М., Савић, С., Анђелковић, Б., (2002.)., Системска анализа и теорија ризика, стр. 173, Заштита прес, Београд

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

CV
ЈЕЛЕНА МАЛЕНОВИЋ-НИКОЛИЋ

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊЕ - 1

ПРЕДАВАЊЕ - 2

ПРЕДАВАЊЕ - 3

ПРЕДАВАЊЕ - 4

ПРЕДАВАЊЕ - 5

ПРЕДАВАЊЕ - 6

ПРЕДАВАЊЕ - 7

ПРЕДАВАЊЕ - 8

ПРЕДАВАЊЕ - 9

ПРЕДАВАЊЕ - 10

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
АПРИЛ 2020