Drop Down Menu

ХЕМИЈА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Циљ предмета: Стицање примењених знања из хемије неопходних за разумевање стања и процеса који се одигравају у радној и животнојсредини.

Исход предмета: Оспособљавање студената за примену основних хемијских знања у примењеним и специјалним хемијским дисциплинама из области заштите радне и животне средине, области заштите од пожара и експлозија и областима управљања комуналним системима и ванредним ситуацијама.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Основни појмови и закони хемије. Атомско-молекулска теорија. Периодни систем. Хемијска кинетика и равнотежа. Термохемија. Дисперзни системи. Електролити. Карактеристике хемијских елемената и молекула значајних за радну и животну средину. Молекулске карактеристике органских једињења. Органске реакције. Класификација органских једињења према функционалним групама. Значајна органска једињења радне и животне средине. Процеси штетних  деловања органских молекула и основне мере сузбијања дејства.

Практична настава: Основни појмови и закони у хемији. Израчунавања из хемијских једначина (масени и запремински удео). Хемијска  термодинамика и кинетика. Оксидо-редукционе једначине. Гасни закони. Дисперзиони системи. Израчунавања из области раствора, рН вредности. Електролитичка дисоцијација. Аналитичке методе у органској хемији.

Методе извођења наставе: Предавања (интерактивна настава), рачунске и лабораторијске вежбе.

CV НАСТАВНИКА

 

др Марина Стојановић, ред.проф.

 

др Татјана Голубовић,
ванр. проф,

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ЗА II ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ИЗВОЂЕЊУ
II
 ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ
КОЛОКВИЈУМА
 ДР ТАТЈАНА ГОЛУБОВИЋ,
ВАН. ПРОФ.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ
КОЛОКВИЈУМА
 ДР МАРИНА СТОЈАНОВИЋ,
РЕД. ПРОФ.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 06.07.2020.
 ДР МАРИНА СТОЈАНОВИЋ,
РЕД. ПРОФ.


РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 29.05.2020.
 ДР ТАТЈАНА ГОЛУБОВИЋ,
ВАН. ПРОФ.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 29.05.2020.
 ДР МАРИНА СТОЈАНОВИЋ,
РЕД. ПРОФ.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ И ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
2020. ГОДИНЕ