Drop Down Menu

МАТЕМАТИКА

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов: -

Циљ предмета

Усвајање знања из математике, неопходних за савладавање садржаја стручних предмета на вишим годинама студија.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студенти стичу вештину коришћења знања из математичке логике и теорије скупова, алгебре, аналитичке геометрије, анализе реалних функција, интегралног рачуна и програмског пакета Mathematica.

Садржај предмета

Елементи математичке логике и теорије скупова (искази, исказна алгебра, исказни рачун, релације, пресликавања, функције, графови). Елементи алгебре (детерминанте и матрице, системи једначина, алгебра вектора). Елементи аналитичке геометрије (раван и права у простору). Увод у анализу реалних функција (реалне функције једне променљиве, граничне вредности реалних низова и функција, непрекидност функције, извод и диференцијал, испитивање функција помоћу диференцијалног рачуна, реалне функције више реалних променљивих, парцијални изводи, тотални диференцијал, екстремне вредности функција више независно променљивих). Интегрални рачун (неодређени интеграл, одређени интеграл и његове примене). Упознавање са програмским пакетом Mathematica.

Литература

  • Ј.Д.Кечкић,М.С.Станковић: Математика 1, Универзитет у Нишу, Ниш,1981., стр. 1-119, 141-248 (уџбеник)

  • Д.Михаиловић,Д.Ђ.Тошић: Елементи математичке анализе II, Научна књига, Београд,1983., стр. 13-77 (уџбеник)

  • В.Алексић,М.Видановић,М.Станковић: Математика 1.део. Елементи теорије и задаци са решењима, Универзитет у Нишу, ФЗНР, 2006. (основна литература)

  • М.Видановић, В.Алексић,М.Станковић: Математика 2.део. Елементи теорије и задаци са решењима, Универзитет у Нишу, ФЗНР, 2009. (основна литература)

  • М.Ђ.Милојевић,С.М.Богдановић: Збирка решених задатака из математике за студенте економије, Просвета, Ниш, 1996. (основна литература)

  • П.В.Протић,Б.Т.Стаменковић,С.Б.Тричковић: Збирка задатака из математике 1, Грађевинско-архитектонски факултет из Ниша, Ниш, 1998. (основна литература)

  • П.М.Миличић,М.П.Ушћумлић: Збирка задатака из више математике I, Научна књига, Београд, 1988. (допунска литература)

  • Д.С.Митриновић: Математика у облику методичке збирке задатака са решењима I, Грађевинска књига, Београд, 1978. (допунска литература)

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 45; Практична настава: 45

Методе и облици извођења наставе : Предавања и рачунске/аудитивне вежбе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе: Активн

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА
др Милош Цветковић,
доцент 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 


 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ  КОЛОКВИЈУМА
ОДРЖАНОГ 25.05.2020год.
 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ПОПРАВНОГ  КОЛОКВИЈУМА
 

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА
 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020