Drop Down Menu

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 

Статус предмета: обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: ‐

Циљ предмета: Стицање знања о принципима пројектовања, рада и одржавања стабилних система за гашење пожара. Оспособљавање за самостално пројектовање и одржавање стабилних система за гашење пожара.

Исход предмета: Поседовање теоретских и практичних знања за пројектовање и одржавање стабилних система за гашење пожара.

Садржај предмета
Теоријска настава: Стабилни системи за гашење пожара: врсте и намена. Снабдевање водом за гашење пожара и заштиту објеката и постројења. Хидрантска мрежа. Стабилни уређаји за гашење пожара према врсти средстава за гашење. Аутоматски спринклер системи, пројектовање и одржавање. Стабилни аутоматски системи са ваздушном пеном,
пројектовање и одржавање. Стабилни аутоматски системи за прах. Стабилни аутоматски системи за угљен‐диоксид. Аутоматски стабилни системи за инерген. Избор и прорачун елемената стабилних система за гашење пожара.

Практична настава: Вежбе су већим делом рачунске и изводе се у учионици и делом показне, изводе се у Одељењу за заштиту и спасавање у Нишу.

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације. Предавања се заснивају на смисленом вербалном рецептивном учењу: представљање полазног оквира, излагање новог градива, довођење у везу са већ стеченим сазнањима, увођење одговарајућих примера, извођење закључака и довођење у везу са полазним оквиром. Вежбе се заснивају на интерактивном учењу и раду на изради пројектног задатка.

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ