Drop Down Menu

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

 

Статус предмета: обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Изучавање правила и поступака за пројектовање система за откривање и дојаву пожара у складу са националним и међународним стандардима.

Исход предмета

Оспособљеност студената за формирање пројектног задатка и израду пројекта система за откривање и дојаву пожара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Захтеви за извођење стабилних инсталација за дојаву пожара. Процена ризика од настанка пожара са аспекта захтева за извођење стабилних инсталација за дојаву пожара. Врсте и организација система за дојаву пожара. Функционисање система за дојаву пожара. Полазне основе пројектовања. Избор јављача пожара. Размештај јављача пожара. Уређаји за узбуњивање. Специјални уређаји и модули, техничке карактеристике и принцип рада. Извршне функције. Електрична инсталација система. Напајање система. Правила за извођење. Испитивање система за откривање и дојаву пожара. Одржавање система за откривање и дојаву пожара. Препоруке међународних стандарда: ISO 7240, EN 54, NFPA 72 и НПБ 88. Документација.

Практична настава:

Упознавање са постојећим пројектима и изведеним стањима система за откривање и дојаву пожара у појединим објектима.

Литература

1. Благојевић М., Алармни системи, монографија, Факултет заштите на раду, Ниш, 2011.

2. Благојевић М. et al., Системи за откривање и дојаву пожара, 2. исп. и доп. издање, Факултет заштите на раду, Ниш, 2004.

3. Благојевић М., Пројектовање система за дојаву пожара, (у припреми), Факултет заштите на раду, Ниш.

4. Одговарајући стандарди, правилници и технички прописи

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ДЕТАЉНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ИСПИТНА ПИТАЊА

ИСПИТНА ПИТАЊА
 - ДЕТАЉНО
-

ТЕМЕ
ЗА СЕМИНАРСКИ РАД

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊЕ 0

ПРЕДАВАЊЕ 1

ПРЕДАВАЊЕ 2

ПРЕДАВАЊЕ 3

ПРЕДАВАЊЕ 4

ПРЕДАВАЊЕ 5

ПРЕДАВАЊЕ 6

ПРЕДАВАЊЕ 7

ПРЕДАВАЊЕ 8

ПРЕДАВАЊЕ 9

 

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ 1

 

КОЛОКВИЈУМ - ПРИМЕР

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ АПРИЛ 2020

 

ПИО - АПРИЛ 2020


РЕЗУЛТАТИ  ИСПИТА
ЈАНУАР - 2020

ПИО 2019-20

 РЕЗУЛТАТИ ПИСАНОГ ДЕЛА ИСПИТА - ОКТОБАР 2 - 2019