Drop Down Menu

ТОКСИКОЛОГИЈА ПОЖАРА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о параметрима пожара и продуктима неконтролисаног сагоревања. Закључивање о токсичном оптерећењу радне и животне средине.

Исход предмета: Оспособљеност за разумевање појава, принципа и законитости у токсикологији. Да предлаже одржива решења за безбедан рад са пожарно токсичним супстанцама.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у општу токсикологију (појмовно одређење токсичне супстанце; особине и класификације токсичних супстанци; изложеност токсичним супстанцама, токсични ефекат, токсикокинетика, токсикодинамика). Механизми горења гасовитих,течних и чврстих токсичних супстанци. Критеријуми запаљивости и опасности од пожара. Опасности од истицања супстанци и хемијских удеса праћених пожаром. Настајање и хемијски састав пожарне атмосфере. Примарна и секундарна заштита од пожара. Неоргански и органски продукти неконтролисаног сагоревања различитих материјала.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

  

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ