Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ НА РАДУ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета

Управљање заштитом на раду подразумева промишљено вођење процеса и мера усмерених на отклањање опасности, односно смањење нивоа ризика, превладавање кризних ситуација, те спасавање угрожених  особа и имовине. Да би се спречиле и смањиле опасности и угрожавање у пословним процесима сваког привредног друштва организују се и примењују одређени поступци и мере заштите на раду. Превентивно деловање основни је циљ имплементације мера заштите на раду.

Исход предмета

Оспособљеност за управљањем заштитом на раду у пословном систему.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам, сврха и циљеви управљања заштитом на раду. Основни типови управљања заштитом на раду. Угрожавања, опасности и ризици. Управљање ризицима. Системи управљања заштитом на раду према међународним нормама. Систем управљања заштитом на раду на националном нивоу. Систем управљања безбедношћу у складу са нормом OHSAS 18001:2007. Управљање ризицима у складу са нормом ISO 31000:2009.

Специфични системи управљања безбедношћу. Систем управљања безбедношћу применом модела bussines intelligence - пословна интелигенција. Систем управљања безбедношћу пословања готовим новцем и вредностима. Интелигентни системи управљања безбедношћу. Примена PDCA методологије у системима управљања безбедношћу. Надзор управљања системима безбедности. Примена информационе комуникационе технологије у системима управљања безбедношћу. Управљање безбедношћу као пословни процес.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разрада актуелних тема из области управљања заштитом на раду.

Литература

С. Живковић (2011), Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду у привредним друштвима у Србији, Факултет заштите на раду у Нишу.

С. Живковић (2008), Мотивација за заштиту на раду, Факултет заштите на раду у Нишу.

С. Живковић, Управљање заштитом на раду, материјал у припреми

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА


МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА И У БИБЛИОТЕЦИ.

 

СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ СЛАТИ ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НА Е-mail.

 

 

  

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

I kolokvijum
Anđelija Orlic
M1960 - 15


II kolokvijum
Jelena Čubrilo
M1973 - 15

Ađela Miladinović
M1971 - 15

Bojana Simić
M 1972 - 15