Drop Down Menu

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање знања и вештина за рационално коришћење и експлоатацију природних ресурса и за ефекасно управљање природним ресурсима.

Исход предмета

Поседовање знања и вештина неопходних за рационално коришћење, праћење и извештавање о природним ресурсима, за ефикасно управљање природним ресурсима и заштићеним природним добрима и за примену информационих система у управљању природним ресурсима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Концепти и принципи управљања ресурсима. Идентификација, типизација и категоризација ресурса. Природни ресурси: појам и класификација. Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација ресурса. Заштита и рационално коришћење литосфере, педосфере, хидросфере и атмосфере. Заштита биодиверзитета. Биодиверзитет и развој. Управљање заштићеним природним добрима - облици угрожавања и мере заштите. Природна добра као специфични развојни потенцијал. Идентификација захтева за ресурсима. Праћење и извештавање о ресурсима. Организационе процедуре и управљање ресурсима. Информациони системи у управљању ресурсима.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки  рад

Аудио-визуелне вежбе које прате теоријску наставу, презентација и одбрана семинарских радова из области обухваћених садржајем предмета.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ