Drop Down Menu

АДАПТАЦИЈА НА ДЕЈСТВО КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: нема

Циљ предмета: Оспособљавање студената да разумеју постојеће проблема везане за промену климе, узроковану антропогеним утицајима, као и улогу коју имају мере адаптације као оговор на ове проблеме.

Исход предмета: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је да:

  • самостално истражује еколошке и еволуционе импликације климатских промена на природне системе, као и хумане и културолошке импликација на друштвене и друштвено - економске системе;

  • примени различите оквира за адаптацију, као и конкретне мера адаптације на практичне политике у различитим секторима, како би се ефикасније управљало ризиком климатских промена, смањила осетљивост система и повећала њихова отпорност;

  • самостално или као члан стручног тима ради на развоју анализа осетљивости и акционих планова адаптације на дејство климатских промена на националном и локалном нивоу.

Садржај предмета

Теоријска настава

  • Основе климатских промена и адаптације на промене климе. Хидролошки и угњенички циклус, гасови са ефектом стаклене баште, осетљивост климе. Климатске пројекције и сценарија.

  • Адаптација и митигација. Рањивост, отпорност и способност прилагођавања у еколошким и друштвеним системима. Адаптација и правичан развој.

  • Утицај климатских промена у различитим секторима и мере адаптације: водни ресурси и безбедност воде; јавно здравље; пољопривреда; енергетика; биодиверзитет.

  • Климатски утицаји и рањивост у урбаним системима. Процена урбане рањивости и механизми адаптације. Планирање адаптације на промене климе у урбаним срединама.

  • Управљање спровођењем мера адптације на глобалном и националном нивоу. Национални оквир за борбу против климатских промена и смањење ризика од катастрофа. Финасирање и надгледање адаптације на промене климе.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Анализе случаја: Стратегија адаптације на промене климе ЕУ; Стратегија адаптације на промене климе у сливу Дунава; Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости за Београд.

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ