Drop Down Menu

ПОСЛОВНА ЕТИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ УНИВЕРЗИТЕТА, СМАЊУЈЕ СЕ ГРАДИВО ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА "ПОСЛОВНА ЕТИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" У ОБИМУ ОД 20% ТАЧНИЈЕ, СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИПРЕМЕ ПРВИХ 40 ИСПИТНИХ ПИТАЊА!
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основним питањима етике, примењене етике и пословне етике у заштити животне средине.

Исход предмета

Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере за ваљану примену пословне етике у управљању заштитом животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод: Етика и примењена етика. Пословна етика: настанак, развој и предмет проучавања пословне етике; Пословна етика у заштити животне средине; Одговорност и етика пословања у управљању заштитом животне средине; Значај корпоративне културе за пословну етику у управљању заштитом животне средине; Утицај пословне етике на пословну комуникацију у процесу управљања заштитом животне средине; Културолошки обрасци и модели пословног понашања у управљању заштитом животне средине; Етичке норме и правила професионалног понашања у управљању заштитом животне средине; Утицај глобализације на пословни морал у управљању заштитом животне средине.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки  рад

Вежбе: Обрада актуелних тема о изазовима пословне етике у управљању заштитом животне средине кроз одбрану семинарских радова и анализу текстова

CV
ДР ИВАНА ИЛИЋ-КРСТИЋ,
ДОЦЕНТ

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА СЕ ОДРЖАВА УТОРКОМ
ОД 11:00 ДО 12:00 ЧАСОВА
У КАБИНЕТУ 224

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА СЕ ОДРЖАВА УТОРКОМ
ОД 12:00 ДО 13:00 ЧАСОВА
У КАБИНЕТУ 224