Drop Down Menu

ЕКОЛОШКА АНДРАГОГИЈА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са концептом еколошке андрагогије, сагледавање потребе, значаја и карактеристика образовања за заштиту животне средине као подручја интердисциплинарног деловања, упознавање са различитим андрагошким моделима у превазилажењу баријера и оптимизацији потенцијала  учења за заштиту животне средине у радној организацији и локалној заједници

Исход предмета

Поседовање развијеног система знања из области образовања за заштиту животне средине; разумевање улоге и одговорности менаџера за сагледавање и промишљање могућности образовања за заштиту животне средине у радној средини и локалној заједници; Стицање и развој компетенција  екоандрагошког промишљања и деловања; Методолошке компетенције за истраживања, израду развојних стратегија и примену иновативних приступа у овој области

Садржај предмета

Теоријска настава:  Појам и предмет еколошке андрагогије; Природне, социјалне, културолошке и психолошке димензије окружења и учења; Образовање за заштиту животне средине и образовање за одрживи развој (појмовни, концептуални, друштвено-нормативни контекст); Економија знања и доживотно учење. Еколошка свест одраслих и партиципација у заштити животне средине. Еколошка и образовна политика као контекст за развој образовања одраслих за животну средину. Чиниоци образовања за заштиту животне средине; Перцепција и потенцијал локалне средине за учење у области заштите животне средине. Перцепција и потенцијал радне средине за учење у области заштите животне средине. Глобални изазови и образовање за животну средину. Образовање и учење као пут ка резилијентности заједнице (перцепција рањивости заједнице и могућности јачања капацитета за резилијентност; образовање за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама (формално, неформално, информално); Подручја и аспекти образовања и учења одраслих за животну средину (нпр. у функцији адаптације на климатске промене и др.). Тренинг менаџмент и компетентност тренера; Менаџери као лидери у заштити животне средине; Предузетништво, зелено пословање и одрживи развој из дискурса образовања; Образовање за заштиту животне средине и грађански активизам; Образовање и учешће јавности у решавању проблема и доношењу одлука у животној средини; Трансформативно учење и одрживи животни стилови; Увод у методологију истраживања еко-андрагошких проблема.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки  рад

Разматрање актуелних питања и проблема образовања одраслих за заштиту животне средине и промишљање његових импликација на стратегију одрживог развоја кроз  израду и одбрану семинарских радова.

ВРЕДНОВАЊЕ И НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ

 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ