Drop Down Menu

ПРАВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов : нема

Циљ предмета:

Стицање основних и продубљених теоријских знањао правним институтима у домену заштите животне средине. Савладавање позитивноправних решења у међународним и националним правним изворима.

Исход предмета:

Оспособљеност студената за препознавање деловања међународних организација кроз доношење и примену правних прописа у области заштите животне средине, као и улоге државе и недржавних субјеката у регулисању заштите животне средине кроз правне прописе. Схватање суштине основних института права заштите животне средине, са акцентом на разумевање усвојених знања и њихову примену у пракси и свакодневном животу.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Предмет се састоји из три целине које су међусобно повезане и настављају се једна на другу. Први део обухвата општа питања права заштите животне средине – појам, предмет, метод, извори, место у правном систему Републике Србије, однос са другим гранама права, основна начела заштите животне средине, историјски развој. Други део обухвата међународне правне изворе из области заштите животне средине, а нарочито регулативу Уједињених нација, Европске уније и Савета Европе. Трећи део односи се националне правне изворе из области заштите животне средине – Устав Републике Србије, законе, подзаконске акте.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Детаљнија разрада материје која се изучава на предавањима кроз одбрану семинарских радова, анализу прописа, анализу примера из праксе, посете релевантним институцијама.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

УЏБЕНИК

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

СЕМИНАРСКИ РАДОВИ - ЛИТЕРАТУРА

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА
У ТОКУ ТРАЈАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА СА СМАЊЕЊЕМ ГРАДИВА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

   

 ИСПИТНА ПИТАЊА СА СМАЊЕЊЕМ ГРАДИВА