Drop Down Menu

ОСНОВИ ИНДУСТРИЈСКЕ ЕКОЛОГИЈЕ
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање способности за системско и свеобухватно сагледавање могућности за досезање циљева одрживости на основу анализе потрошачких модела и реалних техничких система. Сагледавање материјалних и енергетских токова кроз антропогене системе, секторе и процесе. Стицање знања о могућностима за постизање симбиозе индустријских система у складу са постулатима одрживог развоја. Препознавање могућности за усмеравање токова производа и полутаната ка комплементарним процесима и циклусима. Стицање капацитета за препознавање интеракција антропогених система и еко-система, као основе за искорак ка циркуларној економији и одрживом развоју.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студенти овладавају знањима за идентификацију могућих решења еколошких проблема променом потрошачких модела, изменом принципа експлоатације, дистрибуције и пројектовања индустријских производа, као и дематеријализацијом економије. Студенти постају свесни суштинске повезаности демографских фактора, конзумеризма и карактеристика техносфере са проблемима постизања одрживог развоја, не занемарујући при томе социо-економске предуслове и еко-техничка ограничења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Индустријски производ и екосистем.Метаболизам индустријских система. „Калундбург“ модел. Анализа (и социјална анализа) животног циклуса производа и процеса (LCA и SLCA). Интеракција антропогених система и екосистема. Еко-дизајн. Затворени циклуси и интерсекторско повезивање. Еко-индустријска симбиоза и одрживе заједнице. Еко-индустријски паркови. Стратегијско планирање безотпадних производних система.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разрада релевантних тема везаних за индустријски развој, трендове у привреди и друштву и заштиту животне средине, кроз вежбе критичког мишљења и дискусије.

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМИ ИСПИТ
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА