Drop Down Menu

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: /

Циљ предмета

Стицање основних знања о методама и начинима информисања и комуникације са различитим структурама (циљним групама) у циљу стицања комуникационих вештина неопходних за обављање инжењерске професије.

Исход предмета

Стицање теоријских и практичних знања која ће омогућити и оспособити будуће инжењере за боље разумевање комуникационе праксе у области управљања ванредним ситуацијама, комуналним системима и заштитом животне средине и стицање комуникационих вештина.

Садржај предмета

Теоријска настава

Информација: појам и структура информације. Порука: појам, структура и врсте порука. Информисање: појам и функције информисања. Комуникација: појам и облици комуникативне праксе. Модели и функције информационо-комуникационих система. Маса, публика, јавност. Односи са јавношћу: појам и параметри. Стратегија односа са јавношћу. Комуницирање са јавношћу, стручним круговима и надлежним органима. Методи односа са јавношћу. Односи са јавношћу у акцидентним ситуацијама.

Вежбе

Израда и одбрана семинарских радова.

CV НАСТАВНИКА:

 

ДР ВЕСНА МИЛТОЈЕВИЋ, РЕД.ПРОФ.


 

ДР ИВАНА ИЛИЋ-КРСТИЋ, ДОЦЕНТ


 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

 

  

 

 

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА