Drop Down Menu

ЕКОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА

 

Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине

Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија

Назив предмета: Еколошка психологија

Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић Б. Снежана

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање знања из еколошке психологије, њеном значају и улози, посебно у области развитка еколошке свести и одрживог понашања и унапређења животне и радне средине. Стицање знања о односу човека и природе, евалуацији квалитета промена у средини и учешћа у планирању средине.

Исход предмета

Поседовање знања о односу човека са животном средином и психологијом како би се нашли начини да се понашање људи оптимизује и унапреди. Психолошке теорије и емпиријски докази показују да су решења за социо-еколошке проблеме као последице еколошких проблема (глобално загревање, несташица ресурса, загађење итд) у људској природи и њеним психолошким предиспозицијама које ће омогућити усвајање одрживог начина живота (одрживих животних стилова).

Садржај предмета

Теоријска настава

Предмет еколошке психологије. Теоријски модели односа човека и средине. Улога човека у настанку еколошких проблема и друштвених проблема. Представљање психолошких димензија одрживости. Одрживо понашање. Животни стилови одрживости (одрживи начини живота). Социјалне димензије простора: персонални простор, збијеност, приватност, територијалност. Стресори из животне средине (загађење ваздуха, бука, гужва). Квалитет средине. Перцепција животне средине. Перцепција опасности и понашање у несрећама и катастрофама. Животна средина и квалитет живота. Мотивација за про-еколошко понашање. Емоције и про-еколошко понашање. Урбана животна средина. Животна средина и неодговорно понашање. Планирање средине. Дизајн животне средине. Промене животне средине и утицај на психолошке промене. Менаџмент животне средине из перспективе еколошке психологије. Психолошке димензије еколошких катастрофа. Примена еколошке психологијe на радну средину.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разрада актуелних тема из области еколошке психологије.

Литература

·  Живковић С. (2016). Еколошка психологија (скрипта). Ниш:.Факултет заштите на раду у Нишу.

·  Nameth D. G., Hamilton, R. B., Kuriansky J. (2015). Ecopsychology: Advances from the Intersection of Psychology and Environmental Protection, Volume 1. Science and theory / Robert B. Hamilton, volume editor. California, Santa Barbara: ABC/CLIO/Praeger.

·  Bechtel R.B., Churchman A. (2002). Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley.

·  Bell P. A., Greene T. C., Fisher J. D., Baum A. (2001). Environmental Psychology. Fort Worth: Harcourt College Publishers.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

I + II kolokvijum
Milica Stojanovič M1942 - 30