Drop Down Menu

ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

КОЛОКВИЈУМ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 23.01.2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА У САЛИ БР.7.

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање знања о негативним економским последицама загађивања животне средине и оспособљавање за практично израчунавање економских последица и ефеката улагања у превентиву.

Исход предмета

Оспособљеност студената за практична испитивања и анализе негативних економских и еколошких последица загађивања животне средине, као и за непосредну примену економских инструмената.

Садржај предмета

Теоријска настава

Фактори који утичу на животну средину: природни, социјално-медицински, економско-географски. Становништво: Густина насељености, природни прираштај, структура, миграције. Природни ресурси и добра. Економске последице загађивања животне средине. Појам. Класификација. Последице по времену и месту настанка. Последице загађивања воде, ваздуха и земљишта. Методе израчунавања. Економске мере и инструменти. Коришћење отпадних материја. Класификација економских инструмената. Инвестиције у заштиту животне средине. Ефекти улагања. Извори средстава за заштиту животне средине. Фондови. Порези. Амортизација. Самодопринос.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Анализа економских последица на примерима из праксе. Обрада економских показатеља и њихова валоризација. Рад са статистичким публикацијама. Презентација и одбрана семинарских радова

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДАВАЊА, ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

КОЛОКВИЈУМ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 23.01.2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА У САЛИ БР.7.

РЕЗУЛТАТИ

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ