Drop Down Menu

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
Дана 21.11.2019. одлаже се консултативна настава на предмету Социјална екологија на СП МАС Управљање заштитом животне средине и Инжењерство заштите животене средине, као и консултације на предметима Социјална екологија и Социологија заштите на раду.
Др Весна Милтојевић

 

 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: /

Циљ предмета

Упознавање студената са филозофско-антрополошким и социолошким тумачењима односа друштво-природа у циљу прихватања холистичког погледа на свет и принципа еколошке етике ради правилног сагледавања утицаја друштвеног развоја на животну средину како би у професионалној пракси дали пуни допринос решавању еколошких проблема и остваривању хуманијих услова живота и рада као и концепта одрживог развоја.   

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање друштвене условљености еколошких проблема и еколошке кризе, теоријских и институционалних облика  који доприносе усклађивању развојних потреба и капацитета животне средине, укључивање у остваривање концепта одрживог развоја на локалном, регионалном и глобалном нивоу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Предмет и метод социјалне екологије; човекова средина (појам и елементи човекове животне средине, однос елемената човекове животне средине); квалитет живота (појам, квалитет животне средине – елемент квалитета живота); еколошка криза и могућности њеног решавања (појам и узроци), различита схватања о односу природе и друштва (социоеколошке теорије); заштита човекове животне средине (социолошко становиште); еколошка свест, етика и култура (појам и елементи еколошке свести, значај еколошке свести за усклађивање односа између друштва и природе, филозофско – социјалне основе развоја еколошке етике, утицај религије, традиције и других чинилаца на обликовање еколошке етике, појмовно одређивање еколошке културе); еколошки покрети (појам нових друштвених покрета, еколошки покрети и њихов значај за решавање еколошких проблема) и остваривање одрживог развоја.

Практична настава:

Вежбе: Обрада актуелних тема о односу човек-друштво-природа кроз одбрану семинарских радова и анализу текстова.

Методе извођења наставе

Предавања (усмено излагање),  вежбе (индивидуални и групни рад),  семинарски радови, консултације.

CV НАСТАВНИКА:

 

ДР ВЕСНА МИЛТОЈЕВИЋ, РЕД.ПРОФ.


 

ДР ИВАНА ИЛИЋ-КРСТИЋ, ДОЦЕНТ


ДИНАМИЧКИ
ПЛАН РАДА

 

ПРЕПОРУЧЕНА
ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА


 

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУЈМ ИСПИТ
 

  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
Дана 21.11.2019. одлаже се консултативна настава на предмету Социјална екологија на СП МАС Управљање заштитом животне средине и Инжењерство заштите животене средине, као и консултације на предметима Социјална екологија и Социологија заштите на раду.
Др Весна Милтојевић

 ВЕЖБЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ КОНСУЛТАТИВНО
У ТЕРМИНУ КОНСУЛТАЦИЈА, УТОРКОМ ОД 09 ДО 11 ЧАСОВА У КАБИНЕТУ БР. 224.