Drop Down Menu

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

 

Статус предмета: Обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о узроцима, развоју и последицама ванредних ситуација и о институционалним оквирима за управљање ванредним ситуацијама.

Исход предмета: Оспособљеност за препознавање феномена ванредне ситуације и за  разумевање узрока, ефеката и институционалних оквира за управљање ванредним ситуацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава: Ванредне ситуације – основни појмови, класифи-кација, карактеристике, фазе развоја. Природне ванредне ситуације – земљотреси, клизишта, поплаве, урагани, цунами, природни пожари, инфективне болести (карактеристике и ефекти). Техногене ванредне ситуације – класификација технолошких система према степену опасности; узроци ванредних ситуација: техника, људи, ударни таласи, пожари, опасне материје, финансијско пословање; технолошке хаварије - хаварије у хемијској индустрији, нафтној индустрији, транспорту. Ванредне ситуације еколошког карактера. Ванредне ситуације друштвеног карактера - соција-лни немири, терористичке акције, диверзије. Институционални оквир за управљање ванредним ситуацијама - политика, регулатива, надзор, лице-нцирање и сертификација технологија и производа, осигурање.

Практична настава: Израда семинарских радова на задату тему из области ванредних ситуација, њихова презентација и одбрана.

Методе извођења наставе: Предавања (интерактивна настава), рачунске и лабораторијске вежбе

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ