Drop Down Menu

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

 

У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА,
СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ЗАДАТКЕ.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ КОНТАКТИРАЊЕМ ПРЕДМЕТНОГ АСИСТЕНТА (nikola.misic@znrfak.ni.ac.rs)

 

 

Статус предмета: Обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања озадацима и начину функционисања цивилне заштите у систему заштите у ванредним ситуацијама.

Исход предмета : Знања за организовање, координирање и управљање активностима цивилне заштите у случају ванредне ситуације.

Садржај предмета

Теоријска настава: Цивилна заштита у систему заштите и спасавања. Међународно правни аспекти цивилне  заштите. Вођење акција заштите и спасавања. Употреба снага и средстава цивилне заштите. Руковођење у катастрофама. Осматрање и узбуњивање. Евакуација и спасавање као основни задатак цивилне заштите. Организација, начини пријема и саопштавања о удесу у зависности од врсте удеса и места настанка. Организациона структура органа и организација које су укључене у евакуацију и спасавање. Пружање прве медицинске помоћи и здравствено збрињавање. Организација саобраћаја. Заштита и збрињавање материјалних и културних добара у зони угрожености. Заштита објеката инфраструктуре: водовода, електричних постројења, путева... Деконтаминација.

Практична настава: Израчунавање потребног времена за евакуацију и спасавање. Израда плана евакуације и спасавања. Избор особа за спровођење евакуације и спасавања. Вођење акције евакуације и спасавања.

Методе извођења наставе: Предавања се заснивају на смисленом вербалном рецептивном учењу: представљање полазног оквира, излагање новог градива, довођење у везу са већ стеченим сазнањима, увођење одговарајућих примера, извођење закључака и довођење у везу са полазним оквиром. Вежбе се заснивају на интерактивном учењу и раду на изради пројектног задатка.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА
јун 2020

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

ПРЕГЛЕД СИМБОЛА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - ПРОРАЧУН ВРЕМЕНА ЕВАКУАЦИЈЕ
 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ