Drop Down Menu

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета:

Стицање основних знања о методама и начинима информисања и комуникације са  различитим структурама (циљним групама) у циљу стицања комуникационих вештина неопходних за обављање инжењерске професије.

Исход предмета:

Стицање теоријских и практичних знања која ће омогућити и оспособити будуће инжењере за боље разумевање комуникационе  праксе  у области управљања ванредним ситуацијама и комуналним системима, и стицање комуникационих вештина.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Информација: појам и структура информације. Порука: појам, структура и врсте порука.  Информисање: појам и функције информисања. Комуникација: појам и, облици комуникативне праксе. Модели и функције информационо-комуникационих система. Маса, публика, јавност. Односи са јавношћу – појам и параметри. Стратегија односа са јавношћу. Комуницирање са јавношћу, стручним круговима и надлежним органима. Методи односа са јавношћу. Односи са јавношћу у акцидентним ситуацијама.

Практична настава

Израда и одбрана семинарских радова.

CV
др Весна Милтојевић,
редовни професор

 

CV
др Ивана Илић-Крстић,
доцент

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДAВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

 

ПОЕНИ ОСТВАРЕНИ У ОКВИРУ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА