Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

II КОЛОКВИЈУМ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.01.2020. У 13:00
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20.01.2020. У 13:00
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање основних знања о заштити животне средине и о појму, сврси и циљевивима система управљања животном средином.

 

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студент стиче способност очување и унапређивање животне средине уз примену и спровођење светских стандарда квалитета и заштите животне средине.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам, сврха и циљеви управљања заштитом животне средине. Основни типови управљања заштитом животне средине. Парадигме управљања заштитом животне средине. Елементи заштите животне средине. Заштита од пожара. Заштита животне средине. Приватна заштита. Заштита информација. Системи управљања заштитом животне средине према међународним нормама. Системи управљања заштитом животне средине на националном нивоу.

Систем управљања безбедношћу складу норми ISO 14001:2004. Начела заштите животне средине. Норме за управљање животном средином. Циљеви примене норме ISO 14001:2004. Структура норме ISO 14001:2004. Управљање ризицима у складу са нормом ISO 31000:2009. Специфични системи управљања безбедношћу. Систем управљања безбедношћу применом модела bussines intelligence - пословна интелигенција. Систем управљања безбедношћу пословања готовим новцем и вредностима. Интелигентни системи управљања безбедношћу. Примена PDCA методологије у системима управљања безбедношћу. Надзор управљања системима безбедности. Примена информационе комуникационе технологије у системима управљања безбедношћу. Управљање безбедношћу као пословни процес.

Управљање заштитом животне средине као пословни процес. Механизми заштите животне средине: Процена утицаја на животну средину. Cost-benefit анализа у заштити животне средине. Законски и тржишни механизми заштите животне средине Заштита животне средине и природних добара у републици Србији. Капацитет животне средине (природни потенцијал и биотички потенцијал животне средине). Загађење ваздуха, воде и земљишта (извори и начин загађења, могући утицај на флору и фауну). Климатске промене.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разрада актуелних тема из области управљања заштитом животне средине.

 

Литература

Живковић С. (2014) Управљање заштитом животне средине (скрипта) Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН
 ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА И У БИБЛИОТЕЦИ.

 

СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ СЛАТИ ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НА Е-mail.

 

 

  

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

 

II КОЛОКВИЈУМ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.01.2020. У 13:00
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20.01.2020. У 13:00