Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

 

Статус: изборни

Година: I

Семестар: II

Број ЕСПБ бодова: 5

Предуслови за упис предмета: -

Начин провере знања: колоквијуми, пројектни задатак

Начин полагања испита: усмено

Циљ програмског садржаја: Стицање знања о контексту, процесима и тенденцијама развоја концепта управљања пројектима и о примени принципа пројектног управљања у превентивном инжењерству.

Програмски садржај: Пројекат – појам, оквир, претпоставке. Развој концепта управљања пројектима – етапе, карактеристике и предности примене. Стратешки контекст управљања пројектима – селекција, планирање, идентификација ресурса, критични фактори, интеграција пројеката. Животни циклус пројекта. Планирање пројекта – методе и технике планирања: гантограми, мрежни дијаграми, дијаграми критичног пута и критичног низа. Организација управљања пројектом. Израда буџета и процена трошкова. Управљање квалитетом пројекта – управљање опсегом, временом, трошковима, оцењивање напретка пројекта. Управљање ризиком у оквиру пројекта. Имплементација пројекта. Мониторинг и контрола. Информациони алати за управљање пројектима. Тенденције у развоју управљања пројектима. Управљање пројектима у инжењерству заштите животне средине.

Исход учења: Савладавањем програмског садржаја студенти стичу способности за примену и развој концепта управљања пројектима у области управљања заштитом радне и животне средине, за организацију управљања пројектима и за примену софтверских алата у управљању пројектима заштите животне средине

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

МАТЕРИЈАЛ
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА, ПРИПРЕМА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ
КОЛОКВИЈУМ
 
ИСПИТ

ОСНОВИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА


ЛОГИЧКА ОКВИРНА МАТРИЦА (LFM i LFA) 


ЛОГИЧКИ ОКВИР, "SWOT" АНАЛИЗА, "SMART" ЦИЉЕВИ


СТРУКТУРНИ ДИЈАГРАМИ "WBS - PBS - OBS"


ГАНТОГРАМИ


ПРОЦЕСНЕ ГРУПЕ И ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА


ТЕХНИКЕ МРЕЖНОГ ПЛАНИРАЊА - МРЕЖНИ ДИЈАГРАМИ 1 


МРЕЖНИ ДИЈАГРАМИ - ПРАВИЛА ЗА ЦРТАЊЕ И НУМЕРИСАЊЕ


МРЕЖНИ ДИЈАГРАМИ - АНАЛИЗА ВРЕМЕНА


УВОД У "Microsoft Project" 1 


УВОД У "Microsoft Project" 2 


УВОД У "Microsoft Project" 3 

АНАЛИЗА ВРЕМЕНА И КРИТИЧАН ПУТ


НУМЕРИСАЊЕ МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА


ВЕЖБЕ 1   


ВЕЖБЕ  


ВЕЖБЕ  


ВЕЖБЕ 4   


ВЕЖБЕ 5   


ВЕЖБЕ 6   


ВЕЖБЕ  


 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА

ПИО ЈАНУАР 2019