Drop Down Menu

УРБАНА ЕКОЛОГИЈА
 

Први поправни колоквијум биће одржан у петак, 06.03.2020. у 13:00 часова (учионица 206).

Други поправни колоквијум биће одржан у петак, 20.03.2020. у 13:00 часова (учионица 206).

За полагање поправних колоквијума потребно је извршити уплату према важећем ценовнику Факултета.

 

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета:

Стицање знања у вези са проблематиком животне средине градских насеља, прогнозирањем могућих измена и предлагањем мера за оптимизацију еколошког аспекта живота у граду.

Исход предмета

Оспособљеност за уочавање и решавање проблема животне средине градских насеља, прогнозирање могућих промена и предлагање одрживих решења у заштити животне средине урбаних насеља.

Садржај предмета

Теоријска настава

Природни услови значајни за развој града: Климатски елементи и климатски фактори. Град и градске функције. Функционално зонирање у градовима. Становање и одрживи развој у урбаним просторима. Биоклиматско планирање и соларна архитектура. Индустрија и њен утицај на животну средину урбаних подручја. Рекреативне зоне урбаних средина. Градско зеленило и његов еколошки значај у урбаним срединама. Градски саобраћај и еколошки проблеми проузроковани њиме. Комунални проблеми градова. Снабдевање насеља водом - урбани водоводни системи. Системи за одвод отпадних вода урбаних средина - канализација градских насеља. Проблем хигијене урбаних средина, депоније и депоновање комуналног отпада. Објекти, радови и мере за заштиту насеља од поплава. Радови и мере на насипима после проласка великих вода.

Практична настава

Вежбе: Разрада актуелних тема везаних за урбане еколошке проблеме кроз израду и одбрану семинарских радова.

Литература :

1.       Радосављевић, Ј., (2010), Просторно планирање и заштита животне средине, Ниш, Факултет  заштите на раду у Нишу.

2.       Радосављевић, Ј., (2006), Урбана екологија и просторно планирање, Ниш, Факултет  заштите на раду у Нишу.

3.       Радосављевић, Ј., Ђорђевић, А., (2012), Депоније и депоновање комуналног отпада, Универзитет у Нишу, Ниш, Факултет заштите на раду у Нишу.

4.       Радосављевић, Ј., (2009), Урбана екологија, Ниш, Факултет заштите на раду у Нишу.

5.       Љешевић, М. (2002). Урбана екологија. Београд: Географски факултет.

Радосављевић, Ј., Павловић, Т., Ламбић, М. (2010). Соларна енергетика и одрживи разво,ј.     Београд, Грађевинска књига.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

  

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА