СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС 2021
ИЗЖС

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

МОНИТОРИНГ АЕРОЗАГАЂЕЊА И КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ЗРАЧЕЊА

БИОХЕМИЈА И БИОТЕХНОИЛОГИЈА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДА

АНАЛИЗА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА

УРБАНА ЕКОЛОГИЈА

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ЛОКАЛНИ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

СТРУЧНА ПРАКСА

МАСТЕР РАД - СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

МАСТЕР РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА