СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС 2021
ИЗОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА ПОЖАРА

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА

АНАЛИЗА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИ

ТОКСИКОЛОГИЈА ПОЖАРА

ОТПОРНОСТ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЈСТВО ПОЖАРА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ У ПРОУЧАВАЊУ ПОЖАРА

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА УСЛЕД ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ТАКТИКА ИНТЕРВЕНЦИЈА И СПАСАВАЊА

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА

СТРУЧНА ПРАКСА

МАСТЕР РАД - СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

МАСТЕР РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА