СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ДАС - ИЗНР

МЕТОДЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ

СИСТЕМСКА АНАЛИЗА РИЗИКА

БЕЗБЕДНОСТ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ СРЕДИНИ

ДИЈАГНОСТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ

ЕРГОНОМИЈА ПРОИЗВОДА

ЕРГОНОМИЈА У АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМИМА

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ

ИНФОРМАЦИОНИ И КОЛАБОРАТИВНИ СИСТЕМИ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ДИНАМИКЕ ПОЖАРА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ИНЖЕЊЕРА

ПРОЦЕНА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИ

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

САВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ ЗА МЕРЕЊЕ И МОНИТОРИНГ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

УПРАВЉАЊЕ КОМФОРОМ РАДНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМ

ТОКСИКОЛОГИЈА

УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

УПРАВЉАЊЕ ЕМИСИЈОМ АЕРОЗАГАЂЕЊА