ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
(Студијски програм  - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ)

МЕТОДЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ СИСТЕМСКА АНАЛИЗА РИЗИКА БЕЗБЕДНОСТ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ СРЕДИНИ ДИЈАГНОСТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ЕРГОНОМИЈА ПРОИЗВОДА ЕРГОНОМИЈА У АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМИМА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ИНФОРМАЦИОНИ И КОЛАБОРАТИВНИ СИСТЕМИ ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ДИНАМИКЕ ПОЖАРА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ИНЖЕЊЕРА ПРОЦЕНА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИ САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА САВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ ЗА МЕРЕЊЕ И МОНИТОРИНГ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА ТОКСИКОЛОГИЈА УПРАВЉАЊЕ ЕМИСИЈОМ АЕРОЗАГАЂЕЊА УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ УПРАВЉАЊЕ КОМФОРОМ РАДНЕ СРЕДИНЕ УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМАУПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМ УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД - 1 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД - 2 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД - 3