УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ПРЕДМЕТИ 
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ МЕТОДЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ СИСТЕМСКА АНАЛИЗА РИЗИКАБЕЗБЕДНОСТ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМАФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ СРЕДИНИДИЈАГНОСТИКА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМАЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊАЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕЕРГОНОМИЈА ПРОИЗВОДАЕРГОНОМИЈА У АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМИМАИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМИНФОРМАЦИОНИ И КОЛАБОРАТИВНИ СИСТЕМИОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ДИНАМИКЕ ПОЖАРАПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈАПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ИНЖЕЊЕРАПРОЦЕНА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИСАВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ БУКЕ И ВИБРАЦИЈАСАВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ ЗА МЕРЕЊЕ И МОНИТОРИНГ БУКЕ И ВИБРАЦИЈАУПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈАУПРАВЉАЊЕ КОМФОРОМ РАДНЕ СРЕДИНЕУПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМТОКСИКОЛОГИЈАУПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМАУПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУУПРАВЉАЊЕ ЕМИСИЈОМ АЕРОЗАГАЂЕЊА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МЕТОДЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ МЕТОДЕ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСИСТЕМСКА АНАЛИЗА РИЗИКАФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИУПРАВЉАЊЕ ЕМИСИЈОМ АЕРОЗАГАЂЕЊАПРОЦЕНА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ИНЖЕЊЕРАЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНАЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕИНФОРМАЦИОНИ И КОЛАБОРАТИВНИ СИСТЕМИБИОКЛИМАТСКО ПЛАНИРАЊЕЗАГАЂИВАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТАОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ТЕОРИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈАОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ДИНАМИКЕ ПОЖАРАОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕОДАБРАНА ПОГЛАВЉА УРБАНЕ ЕКОЛОГИЈЕУПРАВЉАЊЕ ТЕХНОГЕНИМ РИЗИКОМУПРАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИМ РИЗИЦИМАУПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈАУПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМУПРАВЉАЊЕ ВОДАМАУПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕУПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХАУПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКИМ КОМЛЕКСИМАСИСТЕМИ УПРАВЉАЊА УДЕСНИМ РИЗИЦИМАИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМСАВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ БУКЕ И ВИБРАЦИЈАСАВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ ЗА МЕРЕЊЕ И МОНИТОРИНГ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

КОНТАКТ:
ЧАРНОЈЕВИЋА 10 А, 18000 НИШ ТЕЛ: +381 18 529 701, ТЕЛЕФАКС: +381 18 249 962 
ТР. 840-1747666-77, ПИБ. 100663853, МБ. 07226063 
E-mail: info@znrfak.ni.ac.rs

© 2019-2020 
КАБИНЕТ ЗА МУЛТИМЕДИЈЕ 
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Родољуб Аврамовић, дипл. инж.