Drop Down Menu

BIBLIOTEKA

Za obrazovni, naučni i stručni rad studenata, nastavnika i saradnika od posebnog je značaja bibliotečki fond. Biblioteka Fakulteta je formirana  1975. godine sa skromnim fondom od 560 naslova. Knjige su uglavnom dobijene na poklon od radnika Fakulteta i od institucija koje su se bavile zaštitom na radu. Danas biblioteka poseduje značajnu naučnostručnu literaturu iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Pored alfabetskog, predmetnog, stručnog i topografskog kataloga, Biblioteka izrađuje i posebne kataloge (katalozi diplomskih radova, seminarskih radova, magistarskih teza, doktorskih disertacija, naučno–istraživačkih projekta i drugo). Biblioteka je 1997. godine započela rad na automatizaciji poslova biblioteke koji još uvek traje. Biblioteka pruža usluge nastavnicima, saradnicima i studentima Fakulteta.

Fakultet zaštite na radu ima Biblioteku sa 9.887 bibliotečkih jedinica. U sastavu Biblioteke je čitaonica koja radi od 08.00 do 20.00 sati svakog radnog dana i subotom od 08.00 do 14.00. Studentima su u Biblioteci dostupna četiri računara sa stalnim pristupom internetu koje mogu da koriste za pretraživanje literature. Bibliotečki fond se stalno obnavlja nabavkom nove literature i publikovanjem udžbenika i drugih izdanja nastavnika i saradnika Fakulteta. Literatura je pretežno namenjena obrazovanju i naučnoistraži-vačkom radu u okviru delatnosti Fakulteta.

Najveći broj udžbenika i drugog materijala za obrazovne potrebe izdaje Fakultet. Od 2008. godine izdavanje udžbenika (postupak, obim, koncept) regulisano je Pravilnikom o kvalitetu udžbenika. Svi studijski programi i predmeti pojedinačno su pokriveni odgovarajućom udžbeničkom i širom literaturom koja je objavljena pre početka školske godine. Udžbenici i druga literatura za prvu i drugu godinu studija je dostupna studentima kroz Plan izvođenja nastave koji se nalazi na sajtu Fakulteta. Udžbenici i druga literatura se prodaju u Knjižari Fakulteta i drugim knjižarama. Obim obavezne literature određen je prema koeficijentu opterećenja studenata u savlađivanju nastavne materije na svakom predmetu.

 Na fakultetu postoje tri računarske učionice sa 48 računara koje studenti mogu da koriste svakog radnog dana od 8.00 do 20.00 sati. Sve učionice su opremljene video-računarskom opremom koja se koristi kao obrazovno sredstvo za održavanje nastave.

 

 PRAVILNIK O RADU BIBLIOTEKE

PREGLED BIBLIOTEČKOG FONDA

 

NAZIVI DOKTORSKIH DISERTACIJA

 

NAZIVI MAGISTARSKIH TEZA